Direct contact? Bel: 06 - 54 36 47 22

HomePrivacy

Privacy Verklaring Hilde Huisman&Co

1. Algemeen

 • Hilde Huisman & Co, gevestigd aan de Vlietlaan 44a1, 1404 CC Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32098892, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.
 • Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die in overeenstemming is met de Algemeen Verordening Persoonsgegevens
 • In deze verklaring kunt u nagaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

2. Contactgegevens 

 • www.hildehuisman.nl
  Vlietlaan 44a1 1404 CC Bussum / 06-54364722
 • Hilde Huisman is de Functionaris Gegevensbescherming van Hilde Huisman & Co en zij in te bereiken via info@hildehuisman.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Hilde Huisman & Co verwerkt gegevens doordat u gebruikt maakt onze dienstverlening. Wij hebben de gegevens ontvangen omdat u ons deze heeft verstrekt of omdat wij deze gegevens hebben ontvangen van onze opdrachtgever. Aan deze opdrachtgever heeft u dan deze gegevens verstrekt.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Wij verwerken in het kader van een opdracht gegeven door onze opdrachtgever in een aantal gevallen uw burgerservicenummer. Dit is wanneer u bij ons aangemeld bent via het UWV. Onder uw BSN bent u bekend bij het UWV.

5. Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

 • Zodra een opdracht stopt vernietigen wij de persoonsgegevens. In het kader van een opdracht tot re-integratie bewaren wij de persoonsgegevens maximaal één jaar na afronding van een traject. Dit doen wij in overleg met onze opdrachtgever in het kader van een zorgvuldige nazorg. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Uiteraard zijn wel gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten wij voor de belastingdienst factuurgegevens 7 jaar bewaren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

 • Uw gegevens worden gedeeld indien wij de opdracht aan een bij Hilde Huisman & Co aangesloten coach / bedrijf geven. Met deze rechtspersoon / bedrijf sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Wij delen na afronding van een traject uw naam en telefoonnummer met een instantie ten behoeve van het tevredenheidsonderzoek. Wij vragen vooraf aan u toestemming.
 • Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

7. Wij maken geen gebruik van Cookies

8. Hoe wij onze gegevens beschermen

 • Hilde Huisman & Co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door technische en administratieve maatregelen. Dit doen wij door andere firewalls, encryptie en fysieke controles voor toegang.
 • Indien u denkt dat er misbruik gemaakt wordt van uw gegevens dan kunt u met ons contact opnemen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft recht u persoonsgegevens in te zien. Dat kunt u doen door een mail te zenden naar info@hildehuisman.nl